SineManage

ทางเลือกใหม่ สำหรับการออนไลน์ภายในระหว่างสาขา เสริมประสิทธิภาพการทำงาน

PrivateLink เป็นบริการที่เชื่อมโยงระบบออนไลน์ระหว่างสาขา ในลักษณะเป็นการเชื่อมต่อเป็นการภายในขององค์กรนั้นๆ เพียงองค์กรเดียว มีความปลอดภัยสูงสุด เป็นลักษณะการเชื่อมต่อที่ภายในที่จัดการได้ สามารถเชื่อมต่อสาขาที่อยู่ต่างสถานที่กันไกลๆ ได้ทั่วประเทศ จุดเด่นของบริการดังกล่าวคือ ความเร็วขารับกับขาส่งเท่ากัน, มีจำนวนจุดที่หยุดพักข้อมูลน้อย, ระยะเวลาหยุดพักข้อมูล (Latency time) ต่ำกว่า 70ms สามารถเพิ่มความเร็วได้ไม่จำกัด, คู่สายที่ต่อไปยังจุดใช้งานเป็นไปได้ทั้งสายทองแดงหรือสายไฟเบอร์ออฟติกที่มีเสถียรภาพสูงสุดในขณะนี้, มีการรับประกันความเร็วเชื่อมต่อเครือข่าย, มีการรับประกันการเชื่อมต่อให้ได้ตลอดเวลากว่า 99.7%

SineManage PrivateLink เป็นบริการ Network Management Services ที่ช่วยบริหารจัดการโดย Network Management Center พร้อมช่วยจัดการเรื่อง Network Monitoring, Incident Tracking Management ตลอดเวลาทุกวัน พร้อมกับ Network Provider ที่มีโครงข่ายครอบคลุมทั่วประเทศ

ภาพ การเชื่อมโยงระหว่างสาขา กับสำนักงานใหญ่ ทั่วประเทศ

องค์กรหลายแห่งเจริญเติบโต มีหลายสาขา มีโกดังสินค้าอยู่ต่างสถานที่กับสำนักงาน มีโรงงานอยู่ต่างสถานที่ต่างกัน การต่างสถานที่ย่อมเป็นอุปสรรค์ในการบริหารจัดการอย่างหนึ่ง การมีระบบออนไลน์ร่วมกัน มีการเชื่อมโยงเครือข่ายหากัน เพื่อให้สามารถใช้งาน Application ร่วมกัน ทำให้สาขาที่อยู่ต่างสถานที่กับสำนักงานใหญ่ สามารถรวมกันเป็นเหนึ่งในเรื่องของการจัดการ รวมกันเป็นหนึ่งในเรื่องของข้อมูล การรวมกันนี้ครอบคลุมในทุกๆเรื่อง รวมถึงระบบสื่อสารผ่านการประชุมทางไกลผ่านวิดีโอ ระบบสื่อสารอื่นๆมากมาย ผู้บริหารที่สำนักงานใหญ่สามารถรับรู้สถานะต่างๆ ของสาขาได้อย่างทันท่วงที ลดภาระการเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆของสาขา

SineManage Private Link เป็นบริการเชื่อมโยงระหว่างสาขา ที่เป็น Network Management Services
SineManage Private Link เป็นบริการเชื่อมโยงระหว่างสาขา ที่เป็น Network Management Services
คุณสมบัติทั่วไป SineManage-PrivateLink
 • รับประกันความเร็วเชื่อมต่อในแต่ล่ะสาขา หรือจุดใช้งาน
 • คู่สาย Cable เป็นทองแดงหรือ Fiber optics
 • ให้บริการ 24x7x365 โดย Network Management Center
 • ระบบ Network Monitoring ตลอดเวลา เรียกดูได้ผ่านเวป
 • ระบบ MRTG แสดงปริมาณการใช้งานปัจจุบัน รายวัน รายเดือน รายปี เรียกเข้าไปดูได้ตลอดเวลาผ่านเวป
 • ระบบ Incident Tracking Management ช่วยเรื่องการติดตามปัญหา และลูกค้าสามารถเข้าไปดู หรือติดตามปัญหาได้ตลอดเวลา
 • ดูแลบำรุงรักษาอุปกรณ์ router/modem ตลอดอายุสัญญา และเมื่ออุปกรณ์เกิดความเสียหาย จะเปลี่ยนภายในตั้งแต่ 4 ชั่วโมง - 1 วันถัดไป
 • รับประกันการเชื่อมต่อให้ได้ 99.7%
 • กำหนดเลขหมาย IP Address เป็นของตนเองได้ ไม่จำกัด
 • จัดสรร บริหารจัดการ ช่องทางความเร็ว ให้ตอบสนอง Application บนเครือข่าย
 • กำหนดกฎเกณท์บนเครือข่าย ให้กับเครื่องลูกข่ายในแต่ล่ะสาขา
Private Network ภาพ Private Network
 • เครือข่ายส่วนตัว ความปลอดภัยสูง
 • ไม่ต่อเชื่อมอินเทอร์เน็ต ไม่สามารถมองเห็นจากอินเทอร์เน็ต
 • มีความเป็นส่วนตัวสูง เหมาะสำหรับการเชื่อมต่อ Application ERP, ระบบงานภายใน
จำนวน Hop ที่วิ่งผ่านของ Private Link ระหว่างสาขา ภาพแสดง จำนวน Hop ที่วิ่งผ่านของ Private Link ระหว่างสาขา
 • จำนวนสุดผ่านบนเครือข่าย น้อย ทำให้ข้อมูลไปถึงที่หมายอย่างรวดเร็ว
 • ลดการ Downtime ลงได้
 • สามารถควบคุม routing ได้
Delay time ของข้อมูลที่วิ่งผ่านในแต่ล่ะ Hop ภาพแสดง Delay time ของข้อมูลที่วิ่งผ่านในแต่ล่ะ Hop
 • Delay time ในแต่ล่ะ Hop ต่ำ
 • ข้อมูลที่วิ่งผ่านมีระยะเวลาการพักต่ำ ทำให้ไปถึงที่หมายอย่างรวดเร็ว
 • Delay time มักมีผลในบาง Application เช่น VOIP, Video Conference
 • การที่ Delay time ต่ำ จะมีผลให้ การใช้งาน Application ทุกชนิดเป็นไปอย่างรวดเร็ว
การจัดการ Bandwidth ด้วย QOS ภาพแสดง การจัดการ Bandwidth ด้วย QOS
 • สามารถจัดการ QOS ทั้งต้นทาง ปลายทาง ช่วยให้เราแยกปริมาณการใช้งานของ Application แต่ล่ะแบบ
 • การทำ QOS ส่งผลให้เราควบคุมปริมาณการใช้งานของ Application สำคัญ โดยในช่วงที่ไม่ได้ใช้งานจะคืน Bandwidth ให้ Application อื่นได้ใช้งาน
 • ระบบ Network Monitor ที่รายงาน แจ้งเตือน สถานะการเชื่อมต่อของแต่ล่ะสาขาตลอดเวลา
 • ศูนย์ Network Management Center จะสามารถรับรู้สถานะการเชื่อมต่อได้ตลอดเวลา
 • การแจ้งเตือนสถานะจะแจ้งทันทีผ่านระบบ SMS/E-Mail เพื่อรายงานสถานะความเป็นไปของเครือข่าย
 • รองรับการทำ Secondary Provider เพื่อลดความเสี่ยงจาก Downtime ลงได้
 • การทำ Multi Link จะช่วยลดความเสี่ยง และเพิ่ม Bandwidth ของสาขาได้
 • ยังคงไว้ที่ความปลอดภัยแบบ Private
เหมาะสำหรับ : ธุรกิจที่มีหลายสาขา